پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • تفاوت آموزش در دانشگاه های داخل با خارج از کشور

  تفاوت های آموزشی دانشگاه هایی مثل بیرمنگام، استراسبورک یا دانشگاه های آمریکا با دانشگاه های ایرانی در رشته مدیریت پروژه در چه مباحثی می باشد؟ عمده تفاوت آموزش در یک دانشگاهی در ایران با اروپا یا آمریکا در چیست؟ 

  نمایش پاسخ
 • مدرک مدیریت پروژه
 • توضیحات دوره منتورینگ
 • جایگاه PMBOK در نقشه راه ACEMI
 • مدیریت ریسک پروژه با در نظر گرفتن مدیریت ادعا
 • نرم افزار برای لایحه خسارات تاخیرات
 • سهم انجمنها و تشکلهای خصوصی در پیشرفت مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
 • روشهای آنالیز تاخیرات آینده نگر (Prospective methods)
 • ذخیره احتیاطی برای مدیریت هزینه پروژه
 • توضیحات تکمیلی درباره نقشه راه موسسه ACEMI
 • آنالیز تاخیرات با استفاده از برنامه مصوب و از نگاه مدیر پیمان
 • برنامه مصوب برای تدوین لایحه تاخیرات
 • پایان نامه در زمینه BIM
 • شناسایی مسیر بحرانی در لایحه تاخیرات
 • دلیل جدا دیدن آنالیز تاخیرات و مدیریت ادعا
 • مدیریت ساخت یا مدیریت پروژه
 • جایگاه مدیریت ارزش کسب شده (EVM) در مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه برای مهندسین صنایع یا سایر رشته ها
 • مدرک PMP یا دوره های ACEMI
 • بانک اطلاعاتی در مدیریت پروژه