پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • فرق بلاگ با منابع کاربردی در سایت

  فرق بلاگ با منابع کاربردی که در سایت موسسه تفکیک شده است، در چیست؟

  نمایش پاسخ
 • پیشنیاز دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • محتوای دوره های موسسه
 • اخذ هزینه ریسک از کارفرما
 • اهمیت مدیریت مالی و تدوین جریان نقدینگی
 • انجمن ها و مدارک مدیریت پروژه
 • داشتن علاقه و تجربه در کار
 • مباحث و دانش مورد نیاز برای مدیریت ساخت
 • توضیحات تکمیلی دوره سطح مشاوران
 • تفاوت آموزش در دانشگاه های داخل با خارج از کشور
 • مدرک مدیریت پروژه
 • توضیحات دوره منتورینگ
 • جایگاه PMBOK در نقشه راه ACEMI
 • مدیریت ریسک پروژه با در نظر گرفتن مدیریت ادعا
 • نرم افزار برای لایحه خسارات تاخیرات
 • سهم انجمنها و تشکلهای خصوصی در پیشرفت مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
 • روشهای آنالیز تاخیرات آینده نگر (Prospective methods)
 • ذخیره احتیاطی برای مدیریت هزینه پروژه
 • توضیحات تکمیلی درباره نقشه راه موسسه ACEMI
 • آنالیز تاخیرات با استفاده از برنامه مصوب و از نگاه مدیر پیمان