پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • تغییر تاریخ پایان برنامه بدون تغییر فعالیتها و روابط

  کارفرما درخواست تغییر تاریخ پایان برنامه را داده است. چگونه میشود برنامه را حدودا سه ماه بدون تغییر مدت زمان فعالیت ها و روابط آن ها به تعویق انداخت؟ البته بدون تغییر تاریخ شروع پروژه زیرا پروژه معارض ملکی فراوانی دارد و به همین دلیل کارفرما گفته است که سه ماه به تاریخ پایان اضافه شود.

  نمایش پاسخ
 • محدودیت 25 درصدی برای افزایش و کاهش کارها
 • تغییر در برنامه ریزی های اولیه و مصوب در زمان Out-of-Sequence
 • ارتباط روش مشارکت دولتی - خصوصی (PPP) با B2B و B2G
 • دوره های موسسه ACEMI برای پذیرش از خارج کشور
 • شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • مجاز شدن تاخیرات زمانی به واسطه دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت در عرصه بین الملل
 • مدیریت ارتباطات و مهارتهای نرم برای نیروی کار ماهر در صنعت ساخت
 • مداخله کارفرما در پروژه
 • مدیریت ادعا در الحاقیه PMBOK
 • نحوه اصلاح برنامه زمانبندی بعد از اضافه شدن فعالیت جدید
 • تحلیل تاخیرات پیمانکاران جزء (Subcontractors)
 • کمی سازی خسارات بالاسری سازمان (Home Office Overhead) در لایحه تاخیرات
 • تحصیل در رشته ارشد مدیریت ساخت
 • فرآیند مدیریت ادعا در دوره مدیریت ادعا
 • گزارشات تحلیلی در لایحه تاخیرات
 • اهمیت الحاقیه ساخت PMBOK در دوره مدیریت ادعا
 • ارتباط مباحث زمانبندی، مالی و اسناد و مدارک با لایحه تاخیرات
 • استفاده از گانت چارت (Gantt Chart) برای تحلیل تاخیرات
 • ایرادات فهرست بها